Urodzenia pozamałżeńskie –  światopogląd czy pragmatyzm?