Kolia w kulturze wielbarskiej. Studia nad jednym elementem stroju kobiecego

Kolia w kulturze wielbarskiej. Studia nad jednym elementem stroju kobiecego

Opublikowany

W pierwszych trzech wiekach naszej ery znaczna część północnej Polski była zajęta przez osadnictwo archeologicznej kultury wielbarskiej, w dużej części utożsamiona z Gotami. Poznanie i rekonstrukcja stroju jej ludności możliwa jest za przyczyną birytualnego chowania zmarłych.

Pochówki inhumacyjne dostarczają ogromną ilość informacji na temat sposobu noszenia ozdób oraz wyglądu stroju. Celem projektu jest zbadanie zmienności, układu oraz wyglądu kolii pozwalające uznać niektóre jej warianty jako cechujące elementy grupy społecznej i wiekowej, ustalenie tzw. stroju regionalnego, przedstawienie ponadregionalnych kontaktów ludności kultury wielbarskiej w ramach północno-i środkowoeuropejskiego Barbaricum oraz dalekosiężnych kontaktów z Imperium Rzymskim.
Badania nad całymi zestawami paciorków odkrywanych w grobach wielbarskich przyczynią się do dokładniejszego wskazania zależności pomiędzy wiekiem, płcią, pozycją społeczną zmarłego a jego stroju. Na podstawie zebranego materiału zostanie stworzona baza danych zawierająca opis każdej kolii. Podobna analiza pasm paciorków z grobów inhumacyjnych z południowej Skandynawii przyniosła zaskakujące efekty.
Ich porównanie z materiałami wielbarskimi przyczynić się będzie do zweryfikowania funkcjonujących hipotez omawiających: genezę tego zjawiska, zróżnicowanie morfologiczne, zmienność w czasie poszczególnych elementów, ośrodki je produkujące, dystrybucja, status społeczny.

Program Narodowego Centrum Nauki - Preludium 10
Wydział Filozoficzno-Historyczny
kierownik projektu - mgr Kinga Żyto

Kopiuj tekst

Udostępnij

Polityka bezpieczeństwa Iranu - wymiar wewnętrzny i zewnętrzny

Projekt obejmuje analizę polityki bezpieczeństwa Islamskiej Republiki Iranu, zarówno w jej wewnętrznym wymiarze, jak i zewnętrznym (w odniesieniu do zagrożeń i wyzwań płynących spoza Iranu).